Đội Ngũ Dịch Vụ Của inFinity

Một số hàng ngũ kỹ thuật và ban điều hành. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều cổ đông hợp tác kinh doanh.

Trần Văn Tưởng

Founder

Trịnh Việt Nam

Co Founder

Phạm Văn Sơn

Trưởng Phòng Web App System

Phạm Văn Vụ

Phó Phòng Web System

Hoàng Hiếu Bá Tri

Trưởng Phòng Dev Web Service

Nguyễn Huệ Thanh

Phó Phòng Dev Web Service

Nguyễn Phương Anh

Content SEO

Đoàn Hải Dương

Trưởng Phòng Design Service

Nguyễn Đức Thiện

Dev App

Phạm Xuân Phong

Dev App

Nguyễn Đức Thuận

Dev Web App

Phạm Hải Dương

Dev App

Đào Thế Dương

Trưởng Phòng Dev Front-End Web